Oversættelse fra Golf Course Management, juli 1985. Orginal artikel af
Wayne Crawley and David Zabcik
K.W. Brown and Associates, Inc.
College Station, Texas

Golfbaneoverflader er blandt de mest styrede grunde i dag. En ideel golfbaneblanding burde have fysiske egenskaber der tillader vedvarende brug ved minimum vedligeholdelse. Derfor ønskes egenskaber der omfatter høj absorption, nok til at absorbere kraftig regn, passende vand- og gødningskapacitet, modstand mod komprimering, tilstrækkeligt luftindhold. Det er også vigtigt at disse egenskaber forbliver forholdsvis konstante i lange perioder.

Da sand er det ideelle medium til at modstå komprimering og giver god dræning, er nutidens golfbaner sædvanligvis opført med 75-90 % sand. Når sandet er blandet med andre materialer – jord og organiske materialer – i rigtigt forhold, danner det et enestående vækstmedium til planter, det holder på passende mængder af næringsstoffer og vand. Med andre ord, iblanding af andre vækstmedier kan modvirke sandets tendens at blive næringsfattigt og tør.

En mulig forbedring af golfbaneblandinger er perlite – et vulkansk materiale som ved opvarmning danner ensartede små korn med mange mellemrum. Perlite anvendes sædvanligvis i plantejord, hvor fordelene er ensartet partikelstørrelse og naturlig skarphed ( det vil sige mere overfladeareal og modstand mod nedbrydning).

Det efterfølgende er en præsentation af både en laboratorieundersøgelse: brug af perlite i blandinger med forskellige sandfraktioner og undersøgelse af et konkret eksempel på golfbaner bygget med perlite.

Laboratorie undersøgelse:

Da strukturen af sand er meget vigtigt i analyserne af sandkvalitet, blev der fremstillet blandinger indeholdende tre sandfraktioner (fin, middel, groft) med varierende lerindhold (1,5 3,0 og 4,5 procent) og blandet med 0 til 40 procent perlite for at undersøge fysiske egenskaber af blandingen. Det er vigtigt at huske at sandets kornfordeling strækker sig fra en diameter på 0,05 mm til 2,0 mm, 40 dobbelt spænd. Dette store spænd i kornstørrelse skaber store forskelle i fysiske egenskaber for fin, middel og meget groft sand.

Følgende tabel viser USGA’s specifikationer for jordblandinger. Sammenligning med tabel 2 viser at blandinger, der bruger middel sand og perlite passer bedst til USGA specifikationer.

Tabel 1: USGA specifikationer for jordblandinger (USGA 1973)

Rumvægt1.20 - 1.60 g/cm3
Porøsitet:

Total
Ikke kapilærsugende

40-55%
15% eller mere
Vandabsorption12-25% af vægten
Drænhastighed50-250 mm/time
Silt indhold5% eller mindre
Ler indhold5% eller mindre

Uanset forbedringerne og den relative andel af perlite, er dårlig kvalitet af sand vanskelig at overvinde. Særligt, når perlite i blandinger med groft og fint sand opfylder nogle af USGA specifikationer, men de opfylder ikke dem alle.

Drænhastighed er det største problem for disse to typer sand og iblanding af perlite kunne hverken opfylde lav drænhastighed af fin sand eller meget høj drænhastighed af groft sand. Selvom perlite forbedrede disse blandinger, ophævede den ikke indflydelsen af sandets kornstørrelse.

Problemerne med både fint og groft sand er naturlige og fundamentale grunde til at mellemstørrelse sand anbefales til golfbaner. Diskussionen som følger fremhæver derfor resultaterne ved tilsætning af perlite med adskillige procenter til golfbaner.

Kompakt jord er sandsynligvis det mest alvorlige problem i golfbaner. Forøgelse af perlite i blandingen formindsker sædvanligvis rumvægten. Selvom der er en lille virkning i rumvægten ved 10 procent perlite, formindsker 20 procent perlite rumvægten fra 1,62 g/cm³ til 1,42 g/cm³, et niveau der falder midt i det, USGA anbefaler for at formindske problemer forbundet med komprimering.

Både vandabsortion og drænevne er vigtigt for styring af golfbaner: ideelle jordblandninger skal indeholde nok vand til at opfylde græssets behov men på samme tid være tilstrækkelig gennemluftet til at tillade overskudsvand at løbe fra hurtigt. Med total porøsitet ca. 35-40 procent for alle tre medium sandstørrelser , vil 20 procent perlite give den største totale porøsitet også i 20 procent blanding uden hensyn til lerindhold.

Det skal bemærkes igen, at når perlite forbedrede drænevnen for både fint og groft sand, var forbedringen ikke tilstrækkelig til at imødekomme USGA specifikationer. Højt jordindhold i fint sand gav en lille drænevne, selv ved 40 procent perlite.

Tilsat medium sand, formindskede perlite drænevnen til det anbefalede område af 50 til 250 mm pr. time uden hensyn til lerindhold; medium sand med 20 procent perlite havde også acceptabel vandabsortion. Disse observationer viser, at jorden vil tilbageholde nok vand for at fremme sundt græs.

Medium sand uden perlite var på eller under de 12 procent USGA anbefaler for vandabsorption. På denne måde hævede perlite den værdi til mellem 12 og 16,5 procent- afhængig af lerindhold. På grund af variationer i kornstørrelse og form, endog ved sand som er klassificeret som medium, skal enhver specifik sand for golfbaneblandinger være testet før blandingen kan blive anbefalet som pålidelig. Selv om forøgelse af perlite med 20 procent gav nogle fordele , var disse fordele kun tilsrækkelige når blandingen var lavet af medium sand. Af de tre typer sand testet, kunne kun medium sand med1,5 procent og 3,0 procent ler og groft sand med 1,5 procent ler imødekomne USGA’s anbefalinger for jord- og ler- indhold.

Medium sand med lerindhold fra 1,5 til 4,5 procent og 20 procent perlite imødekom alle USGA’s anbefalede blandinger. I modsætning til dem, imødekom ingen med fint eller groft sand alle disse standarder.

Resultaterne af denne laboratorieundersøgelse beviser at perlite gavner jordens fysiske egenskaber der er vigtige for golfbaner. En anden fordel ved perlite er at i modsætning til organisk indhold, som gradvis nedbrydes, er perlite uvirksom i jordblandingen og derfor forandrer den sig ikke over tiden. Til sidst, fordi det er et fabriksfremstillet produkt, er perlite af pålidelig kvalitet og varierer ikke som organiske materialer gør.

Eksempel:

Forudsat positive resultater af laboratorietest, bliver der et spørgsmål tilbage “Hvordan forbedrer perlite banerne på længere sigt? ” Svaret på dette spørgsmål fremgår af følgende undersøgelse af perlite anvendt i baner, som har været brugt i flere år.

I 1974 begyndte man i Los Angeles (LADRP) at bruge perlite i offentlige golfbaner. Til dato har perlite været brugt disse steder: Encino, Griffith, Hensen Dam og Woodley. Topblandingen til baner bestod af 70 procent sand, 20 procent perlite (fin kornstørrelse) og 10 procent nitrohumus.

Woodley, den første af elleve baner til at anvende perlite i stedet for normalt materiale, har haft sundt græs og udmærket for spil i mere end 10 år. På grund af denne indledende succes blev andre grønne arealer, som behøvede fornyelse, ombygget med blandinger sammensat af sand, perlite og organisk materiale.

Pencross og forbedrede sorter af Bermuda græs bliver dyrket på disse baner. Faktisk har de haft en god fysisk tilstand efter så mange som 100.000 spillerrunder på banen hvert år, ifølge Steve Ball fra Encino.

Desuden, kan golfspillerne genoptage spillet kort tid efter stærk regn, som oplevet af forfatterne, da et voldsomt uvejr forekom under inspektion af Encino banen.

Resultaterne af laboratorie- og felt undersøgelser er præsenteret i Tabel 2. som indeholder banenummer og dens alder. Sammenligning af disse data med USGA specifikationer giver en god forklaring på hvorfor banerne har præsteret så godt.

Fysiske målinger af sand og Perlite baner ved flere golfbaner i Los Angeles

Felt dataLaboratorium dataPorøsitet
Golfbane Bane nr. Bane alder i årRumvægt g/cm3Vand absorption (vægt %)Drænevne (mm/time)Rumvægt g/cm3Vand absorption (vægt %)Drænevne (mm/time)Total (vægt %)Kapillar
Griffith 21 eller mindre 1.29 18.5-1.1317.1232557.4 19.4
Griffith 151 eller mindre1.17 17.6-1.1816.8250055.5 19.8
Encino 221.45 17.33901.4218.526749.4 26.3
Encino 1621.56 13.82401.5014.427743.4 21.6
Hansen1071.48 14.26401.4317.629046.0 25.2
Dam1371.57 13.64391.2926.221357.3 33.8
Woodley 210+1.55 15.9-1.5311.631242.3 17.8

Med undtagelse af Griffin er alle baner enten indenfor eller lidt over det anbefalede område. Griffin banen, var endnu ikke åben for spil på tidspunktet for inspektion: der vil den høje drænevne falde med tiden, når græsset vokser op og spillet begynder.

De andre baner viser alle fysiske egenskaber der er meget gunstige for græssets vækst. Til sidst viser denne analyse at felt- og laboratoriedata korresponderer ret godt og, at banerne vil blive ved med at have en god fysisk tilstand.

Los Angeles (LARPD) innovative brug af perlite viser klart at perlite forbedrede banerne meget . Øverste ledelse af LARPD rapporterer at baner hvis “præsentationer har overgået forventningerne ” har været godt modtaget af golfspillerne og vedligeholdelsespersonalet. I virkeligheden har banerne vist udmærket holdbarhed fra første dag.

De positive resultater af perlite hjælper både baneledelsen og spillere med at opfylde deres fælles mål : at opretholde et kvalitetsspil hele året. Sand og perliteblanding kan faktisk blive et godt alternativ til traditionel blanding, specielt for golfbaner der skal modstå ualmindeligt meget trafik og hyppigt barsk vejr.

Da perlite ikke nedbrydes, er de fysiske egenskaber konstante over mange år. Derved formindskes omkostningerne til renovation og udskiftning af banerne. Vandabsorption og god dræning, som perlite giver, nedsætter driftsomkostninger ved at reducere mængden af kunstig vanding og der tillades rask genoprettelse af spillet efter regn. På denne måde kan sand og perliteblanding forventes at give mange års perfekte baner under både gunstigt og ugunstigt klima og trafik.